29 August 2008

Pray

Pray
I pray for .....peace of mind..
祈り
私は 心の平穏を ..祈ります..
inori
watashi wa kokoro no heion o ...inorimasu..