26 August 2008

Eccentric

Eccentric
Eccentric ...Love ...I love you so much.
常軌を逸した
一風変った...愛...私は 貴方をとても 愛しています.
jyu-ki o isshita
ippu-kawatta ...ai...watashi wa anata o totemo aishiteimasu.