24 August 2008

Capability

Capability..
Capability..Yes,Potential for .......
潜在能力..
せんざいのうりょく..そう、素質のある.......
senzainouryoku..
senzainouryoku..sou,soshitu no aru......