02 August 2008

Desire

Desire..desire..
I desire to do it..
望む..のぞむ..
私は それを 強く望みます
nozomu..nozomuyo..
watashi wa sore o tsuyoku nozomimasu.