14 August 2008

Entrust

Entrust..entrust.....
I entrust to you......all my life...forever...
委ねる..ゆだねる.....
私は 貴方に 委ねます......すべて の 我が人生を...永遠に...
yudaneru..yudanemasu.....
watashi wa anata ni yudanemasu.....subete no waga jinsei wo...eien ni...