24 July 2008

Puzzle

Puzzle..puzzle..PUZZle..
Turbulent......on my mind..
困惑..こんわく..困惑..
混乱する......私の心..
konwaku..konwaku..konwaku..
konransuru.....watashi no kokoro