22 July 2008

Depress

Depress
Be depressed ......
悲しい
落ち込む......
kanashii
ochikomu.....