16 July 2008

Hail

Hail
Take u to own's heart.......
受け入れます
貴方を心から受け入れます.......
ukeiremasu
anata o kokoro kara ukeiremasu......