11 September 2008

Requiem

Requiem
Requiem of Mozart.....I listen to ...I pray .....
Today...
鎮魂歌
モーツアルトの 鎮魂歌.....聴きます...祈ります.....
今日は...
chinkonka
Mozart no chinkonka.....kikimasu...inorimasu.....
kyou wa...