06 September 2008

Prepare

Prepare...
I prepare to do...
覚悟する...
私は 覚悟している...
kakugo suru...
watashi wa kakugo shiteiru...